Béc cánh đập thau – Ren ngoài 21

160,000

Lưu lượng: 0,8-1,7 m3/h

Áp lực lv: 1,3-3bar

Bán kinh tưới:6-13m

Danh mục: