Béc cánh đập thau – ren ngoài 27

300,000

Lưu lượng: 1,3-2,3 m3/h

Áp lực lv: 1,5-2,5bar

Bán kinh tưới:10-15m

Danh mục: